Muntlig kilde

En muntlig kilde er en muntlig overlevering fra en person til en annen.

I rekonstruksjonen og forståelsen av en begivenhet vil en ofte være avhengig av å snakke med folk som enten var til stede selv eller har fått kunnskap om begivenheten fra andre. Altså førstehåndskilder og annenhåndskilder. Skriftlig materiale bygger ofte på muntlige overleveringer. Bruker en f.eks stoff fra aviser og tidsskrifter vil en stort sett alltid finne at fremstillingene helt eller delvis bygger på muntlige kilder.

I historikerens Knut Kjeldstadlis oversikt over levninger og beretninger ser en at muntlige kilder kommer inn under den kildetypen som vi også kan anvende som beretninger, og at disse kildene deles inn i minner og tradisjoner. Minnene forklares som den enkelte persons erindringer om egne opplevelser, mens tradisjoner handler om overleveringer gjennom flere ledd i samtid eller gjennom generasjoner. I historieforskningen brukes ofte livsløpsintervjuer, der enkeltpersoner forteller om sitt liv og sine opplevelser. I ulike fagfelt ellers er samtale med personer for å få informasjon, enten om personen selv eller om personens forhold til ulike hendelser.

Litteratur:
Knut Kjeldstadli    Fortida er ikke hva den en gang var, Universiteteforlaget 1993.