Magistraten

Magistrat var et tidligere kollegialt styringsorgan for byer. Det var sammensatt av kongelig utnevnte embetsmenn. Tidlig ble byene skilt fra administrasjonen av landdistriktene ved spesielle byprivilegier. Under middelalderen var det gjaldkeren, den senere byfogden som var magistrat.

Magistraten var statens representant i byen, og tok seg av forvaltningen av byens materielle og økonomiske anliggender. Den administrerte dessuten de offentlige stiftelser. Magistraten utøvde sin myndighet fra rådhuset, og var videre underlagt stiftamtmannen, som var byens overøvrighet. Det var også magistraten som fungerte som domstol, og kaltes da rådstueretten. Rådstueretten besto av de samme embetsmenn som tok seg av den sivile administrasjonen.

Byens siste magistratsembetsmann var Hans Jørgen Bauck, som satt til 1922.

Kilde:
Terje Brattberg  Trondheim byleksikon, Kunnskapsfprlaget 1996