Anke

Anke er et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. Lagmannsretten er ankedomstol for saker som er avgjort i tingretten. Høyesterett er ankedomstol for saker behandlet i lagmannsrettene. Man kan anke: dommer, rettsforlik, vedtatte forelegg og visse kjennelser.