Legd

Hører til Helse

Legd betyr husgang. Fra ca. år 1200 var det en form for omsorg for uforsørgede og fattige. De gikk fra gård til gård med kort tids opphold ved hvert sted (omgangslegd). I Frostatingsloven var det en bestemmelse om husgang, i Magnus Lagabøte landslov av 1276, ble fattigvesenet ordnet slik at gårdene i herredet etter tur skulle la de fattige få hus og mat. Denne ordningen er siden kalt legd.