Abnormskoler

Abnormskoler er den eldre betegnelsen på spesialskoler for blinde, døve og psykisk utviklingshemmede. Abnorm betyr avvik fra det normale og var tidligere en vanlig betegnelse på funksjonshemmede. Dette er et ord som ses på som svært nedsettende og det brukes ikke lenger i dag.