Bureising

Bureising var statsstøttet opprettelse av nye gårdsbruk med rydding av ny jord på udyrket mark. De første planmessige bureisingene begynte i 1912. Fra 1917 fikk man statsbidrag for å opprette nye jordbruk.