Folkeforbundet

Opprettet 1919 av seierherrene etter 1. verdenskrig etter initiativ fra USAs president Woodrow Wilson. Hele 32 allierte stater og 13 nøytrale land, blant dem Norge, sluttet seg til. Tyskland kom med i 1926 og SSSR (Sovjetunionen) 1934. Medlemstallet var på det høyeste 60. USA stod utenfor. Den internasjonale domstol (Haagdomstolen), og Det internasjonale arbeidsbyrå, var knyttet til Folkeforbundet. Gjennom pakten forpliktet medlemmene seg til å avgjøre eventuelle tvister ved voldgift (andre enn de involverte avgjør en tvist), unntatt i spesielle tilfeller. Hvor utilstrekkelig folkeforbundet var, viste seg alt under Mandsjuriakonflikten mellom Kina og Japan i 1931, og ved Italias angrep på Etiopia i 1935-36. Sanksjoner ble virkningsløse. Videre førte Hitlers gjentatte brudd på Versailles-traktaten ikke til noen konkret reaksjon fra Folkeforbundets side. Ved angrepet på Finland høsten 1939 ble Sovjetunionen ekskludert fra folkeforbundet. Japan og Tyskland gikk ut i 1933 og Italia i 1937. Folkeforbundet gikk i oppløsning, den ble etterfulgt av De forente nasjoner som ble dannet i 1946.

Kilde: Caplex