Kong Carl Johans stiftelse

I forbindelse med kroningen i 1818 ga Carl Johan 4000 spesidaler til Trondheim. Pengene skulle brukes til å opprette en arbeidsanstalt som skulle bære kongens navn; "Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse". Målsettingen var å "tilveiebringe arbeidsfortjeneste for de fattige og især sørge for fattige barns opplæring i nyttig arbeid." Stiftelsen eksisterer fortsatt og driver i dag blant annet med rusomsorg og har leiligheter for personer med psykiske lidelser.

Brukt i