Landskylden

Landskyld var den årlige leia som leilendingene betale til jordeieren.