Unntakstilstand

Unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor normale lover og rettigheter er satt ut av funksjon på grunn av omstendigheter som truer samfunnet. En unntakstilstand erklæres av den utøvende makt, dvs. det styrende organ. En unntakstilstand erklæres oftest som følge av naturkatastrofer, sivile uroligheter, krig eller lignende.Unntakstilstand medfører at regjeringen, eller de som har tatt makten i landet, får fullmakt - evt. gir seg selv fullmakt, til å treffe vedtak i strid med gjeldende lov eller forfatning.