Jean Calvin

Jean Calvin var fransk teolog og reformator. Han brøt med den katolske kirke 1533 og slo seg 1536 ned i Genève og omformet byen til en teokratisk stat (statsoverhodet har sin makt direkte fra Gud) med streng kirketukt. Guds ord ble gjort til lov for hele samfunnet, og brudd på kirkens lover ble hardt straffet, bl.a. med henrettelser og landsforvisning. Han la stor vekt på predestinasjonslæren (går ut på at ethvert menneske er forutbestemt til frelse eller fortapelse) og lærte en dobbel predestinasjon: både til frelse og til fortapelse. Calvins teologi er videreført i de reformerte kirkesamfunn.