Embetsmann

Person som har et embete, for eksempel en prest, dommer, sorenskriver, fogd og professor.