Den kulturelle skolesekken Sør-Trøndelag

I Stortingsmelding nr. 38(2002-2003) Den kulturelle skolesekken har fylkeskommunen fått et ansvar i forvaltningen av sin tildelte del av spillemidlene til Den kulturelle skolesekken. Ansvaret er knyttet opp til arbeidet med formidlingsordningen og samarbeid med Fylkesmannen og kommuner om lokal forankring av DKS.

Adresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Adr: Postuttak, 7004 Trondheim
Hjemmeside: http://www.dkstrondelag.no/