Arnfinn Rokne

Anfinn Rokne er ansatt ved seksjon for formidling, Vitenskapsmuseet, NTNU.

Forfatter av

Historia om runebomma på Vitenskapsmuseet.

Denne runebomma har vore noko av eit mysterium i Vitenskapsmuseet sine samlingar. Me veit ikkje så veldig mykje om korleis denne runebomma vart innsamla, men ved å studere kjeldemateriale i museet sine samlingar kan me koma litt nærare biskop Johan Ernst Gunnerus og hans innsamlingsarbeid på 1760-talet. Gunnerus var initiativtakar til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1760 og var ein ivrig samlar av ting frå naturen, oldsaker og etnografisk materiale.

Innsamling av runebommar på 1700-talet.

På 16- og 1700-talet kom det fleire bøker og beretningar om samisk kultur og levesett. Desse var helst skrivne av kristne menn frå Noreg eller Sverige og bar preg av eit nokså nedlatande syn på spesielt samisk religion.