Gro-Anita Mortensen

Gro-Anita Mortensen er ansatt som prosjektleder for Kildenett. Mortensen kommer fra stillingen som eKoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De siste årene har hun arbeidet som prosjektleder/ rådgiver for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune på ulike prosjekter og har jobbet med digitalisering generelt og digital formidling spesielt. Mortensen har hovedfag i historie fra NTNU. Hun har også erfaring fra undervisning og har arbeidet som lærer i ungdomsskolen.

Fasttelefon: 73 86 62 90
Mobiltelefon: 41438469
E-post: gro-anita.mortensen@stfk.no
Hjemmeside: http://www.kildenett.no
Adresse: Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14 Fylkeshuset 7004 TRONDHEIM
Forfatter av

Statistisk sentralbyrå - statistiske oversikter

Allerede på 1700-tallet fantes det offisiell statistikkproduksjon, den gang av dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Etter at Norge inngikk union med Sverige i 1814, ble statistikken lagt til Finansdepartementet og i 1846 til Departementet for det Indre. I 1876 ble tabellkontoret skilt ut som en egen institusjon, Det Statistiske Centralbureau.

Trønderske kappløp om elektrisk energi, 1937-1961

I 1937 hadde 67 % av sørtrønderne elektrisk energi, det var 7 % flere enn nord-trønderne. På 50-tallet hadde denne forskjellen skrumpet inn til 3 %.

Røros Elektricitesværk

Røros Elektricitesværk ble opprettet i 1897. Det var kommunalt drevet. Drivkraften var vann, og verket hadde en effekt på 25 KW

Spedbarnsdødeligheten reduseres

I perioden 1936 til 40 var spedbarnsdødeligheten i Sør-Trøndelag slik at 36 av 1000 levendefødte barn døde før de var 1 år. I Nord-Trøndelag var tallet 42,8.

Tuberkulose - endringer i tall

I perioden 1927 til 30 ble det registrert 7206 nye tilfeller av smitteførende tuberkulose i Norge hvert år. Altså ble 7206 mennesker smittet med en alvorlig og ofte dødelig sykdom. Av disse var 531 barn under 14 år.

Å beskrive opphavssituasjonen

I mange sammenhenger er det viktig å vite mest mulig om når et bilde er tatt, eller om opphavssituasjonen. For å finne ut mer om bildet kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål om bildet og rammen rundt det.

Leksikon på nett

Etter hvert finnes det mange gode og ikke mist tilgjengelige leksikon på Internett. Noen er nettutgaver av tidligere bokverk: det betyr at det er et forlag og noen forfattere som står bak innholdet i leksikonet. I dag blir det stadig mer vanlig at man ønsker at alle skal få bidra med sin kunnskap til fellesskapets beste. Et godt kjent eksempel på dette er Wikipedia, der alle kan bidra med sin kunnskap i databasen.

Innsamlere av talldata og produsenter av statistikk

Det er et stort marked for bedrifter og institusjoner som samler og bearbeider talldata i Norge i dag. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet, mens andre aktører dekker mindre områder (nisjer) eller fagområder.

Kvantitativ metode

Når man arbeider med historiefagets konstruktive sider, er det å analysere og finne sammenhenger viktig. Derfor benytter man metoder for å sammenstille informasjon og definere trekk ved utviklingen. Noen ganger gjøres dette ved hjelp av tall og statistikk. Målet er da å finne grunnlinjer og synliggjøre sammenhenger eller synteser.

Kvalitativ metode

Når man vil finne ut om noe fantes, hva det var og hva det betydde bruker man kvalitativ metode eller teknikk. Det historikeren gjør, er å forsøke å tolke mening, derfor går de dypt inn i et tema eller emne, altså en dybdestudie.

Katti Anker Møller

Katti Anker Møller (1868-1945) var en av de fremste forkjemperne for kvinners rettigheter på begynnelsen av 1900-tallet. Hun engasjerte seg sterkt i ugifte mødres og uekte barns stilling.

Sanitetsforeningas oppgaver

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) sine arbeidsoppgaver har vært mangfoldige, og de gjennomførte blant annet spedbarnskontroller. Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble stiftet i 1896 av Fredrikke Marie Qvam. I utgangspunktet startet dette som en krigsberedskapsorganisasjon med tanke på at det kunne bli krig mellom Norge og Sverige. Etter hvert gikk foreningene over til å arbeide med lokale helsespørsmål.

Vitenskapsmuseet

I 1760 ble det Norske Videnskabers Selskab etablert, og med det fikk vi grunnlaget for dagens Vitenskapsmuseum. I de norske museene samlet man naturhistoriske objekter, oldsaker, sjeldne middelaldergjenstander eller etnologiske gjenstander. Dette er særlig tydelig ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Demokratisering – museum som formidler av kunnskap, verdier og idealer

Museene skulle på den ene siden samle inn gjenstander for å tjene forskning og undervisning. På den andre siden skulle museene i tråd med opplysningstidens idealer spre kunnskap og dannelse til folket.

Etablering av Trøndelag folkemuseum

Dersom man skal legge ICOMs definisjon av et museum til grunn for å definere museum som fenomen, ble de fleste museene etablert på slutten av 1800-tallet. Museene som ble opprettet på 1900-tallet, startet egne innsamlinger slik som Friluftsmuseene. Et av dem er Trøndelag folkemuseum, der ble det samlet inn bygninger fra Trøndelag.

Sundhetslære for unge kvinner

1900-tallet startet med friske debatter om kropp, kjønn og seksualitet. Da Katti Anker Møller tok initiativ til at det skulle utlyses en konkurranse om beste bok i "Sundhetslære for unge kvinner" i 1910, var dette kontroversielt. Men debatt ble det, både om hva ungdommer skulle lære, og ikke minst hvilken moral de skulle leve etter. Kondomer og spiraler var på denne tiden mulig å få tak i, selv om mange tok sterk avstand fra prevensjonsmidler.

Fabrikktilsynsloven av 1892

Loven av 1892 inneholdt flere ordninger som gjaldt gravide, fødende og kvinner i barsel. Her ble den første retten til barselpause etablert.

Sykeforsikringen 1914 - mødreforsikring

I 1914 ble loven om sykeforsikring revidert, og det ble da innført full mødreforsikring. I det ligger at kvinnelige medlemmer av sykeforsikringen fikk rett til barselpenger og fri jordmorhjelp.

Kjønnssykdommer i et historisk perspektiv

Det har alltid vært sykdommer som overføres gjennom seksuell kontakt, men hvilke sykdommer som har vært mest vanlig, og tiltakene mot dem har endret seg over tid. I 1910 raste det en debatt i Norge om at alle skulle framvise en legeattest som sa at de ikke hadde en kjønnssykdom før de kunne gifte seg.

Prosjektinformasjon

Kildenett.no har en egen prosjektinformasjonsside.

Informasjons- og digital kompetanse

Det er mye bra informasjon på Internett, og det finnes mange gode tjenester man kan ta i bruk når man søker etter informasjon. Utfordringen er å finne de riktige nettressursene for å løse oppgaven eller finne det man søker.

Forsøk, simuleringer og praktisk arbeid

En type nettresursser er slike som åpner for at du kan gjøre ulike forsøk, simuleringer eller praktiske arbeidsoppgaver på nettet. Det kan være kalkulatorer, illustrasjoner som viser hvordan noe fungerer eller datasystemer som gjør at du kan fylle inn ulik informasjon og dermed se hvordan ulike faktorer henger sammen.

Informasjonsressurser

Informasjonsressurser er nettsider som gir oversikt over ulike tema eller fagområder. Det kan både være nettsteder som tar for seg mer overordnede tema og ressurser knyttet til et meget avgrenset tema eller fagområde.

Ordlister og oppslagsverk

Det finnes mange gode ordlister og oppslagsverk på Internett. Det dreier seg både om generelle leksikon, men også om spesielle oppslagsverk knyttet til et avgrenset tema. Det finnes også oppslagsverk eller søkesider knyttet til andre typer materiale, som bilder, gjenstander, fil- og lydarkiver eller dokumenter. Disse er det veldig spennende å ta i bruk i samfunnsfag og historie.

Spill, drill og enkle øvinger

Det er mange som spiller på Internett og PC etter skoletid. Men bruk av nettressurser som åpner for spill kan også være en måte å lære om et tema eller til å få trening i et språk. Det er også mulig å løse oppgaver gjennom ulike nettressurser.

Tester og oppgaver

Mange nettressurser åpner for at du kan måle dine ferdigheter ved hjelp av elektroniske tester eller oppgaver.

Veiledningsmateriell og undervisningsopplegg

Mange veiledninger og undervisningsopplegg er publisert på Internett med sikte på at andre skal kunne ta dem i bruk i sin undervisning.

Verktøy

Det blir stadig flere digitale verktøy tilgjengelig på Internett, mange av disse ligger fritt tilgjengelig for alle og kan brukes gratis. Det er ikke dumt! Noen verktøy er rettet mot å løse praktiske utfordringer som valutakalkulatoren som regner ut valutakursene, det kan være statistikkprogrammer, eller verktøy som gjør at man kan lage nettutstillinger eller egne nettsider.

Digitale samlinger - tilgjengeliggjøring

De siste årene har stadig flere offentlige institusjoner digitalisert og tilgjengeliggjort deler av det materialet de har. Det kan være dokumenter, lydfiler, foto, film, statistikk, gjenstander osv. I disse samlingene finnes det objekter som elever kan bruke som utgangspunkt for læring. Kildenett.no er et læringsverktøy som samler en del av disse ressursene og setter objektene inn i en faglig sammenheng. Men noen ganger er det spennende å selv få velge ut materiale fra en samling.

Prevensjon

Fra midten av 1960-tallet, gikk fødselstallene ned i hele den vestlige verden. Årsaken til dette var bruken av de nye prevensjonsmidlene; p-pillen og spiralen. Den nye prevensjonsteknologien satte nå foreldre i stand til å avgrense barnetallet bedre enn før.