"Fra frelse til helse"

Det var den norske kirke som organiserte omsorgen for syke og trengende helt fra 1000-tallet og fram til reformasjonen i 1537. Også i de tidligste lovene var omsorgen for syke og trengende nedskrevet. Både Frostatingsloven og Landsloven fra 1270-årene gjorde det til en plikt for alle medlemmene i ætten, det vil si slekten, å hjelpe dem som ikke klarte seg selv. For dem som ikke hadde slekt, fantes en legdsordning, en legd var en krets av gårder som samlet var ansvarlig for å fylle sentrale samfunnsoppgaver. Denne ordningen fungerte helt opp til 1900-tallet. "Fra frelse til helse" er hovedtittelen på en bok av historiker Margunn Skjei Knudtsen om spedbarnsdødelighet og omsorgssyn i Norge i perioden 1700-1830.