Endring

Dette temaet handler om befolkningsendringer. Her skal vi se på endringer i antall mennesker i Trøndelag og Norge, og bakgrunnen for disse endringen. Temaet vil stort sett ta for seg de store linjene som en innledning til de andre temaene på Befolkning.

Artikler (8) Vis nyeste Vis alle

Befolkningsutviklingen framover

Per i dag bor det nærmere 4,8 millioner mennesker i Norge. Den befolkningsutviklingen som har vært det siste tiåret, kan også gi oss noen tegn på hvordan utviklingen kan komme til å se ut i tiden framover.

Befolkningsendringer på 1900-tallet

1900-tallet var preget av fall i fødselstallene. Likevel økte Norges befolkning fra 2 240 000 i 1900 til 4 445 329 i 1999. Vi skal her se nærmere på hvordan befolkningsendringene på 1900-tallet artet seg.

Befolkningsendringer på 1800-tallet

På 1800-tallet fikk vi store endringer i den norske befolkningen. At befolkningen økte, hadde sammenheng med lavere dødstall, som igjen hadde sammenheng med bedre opplysning og bedre behandling mot sykdommer.

Det vert fleire trønderar

Frå 1845 til 1920 vart det mange fleire menneske i landsdelen. I denne perioden auka folketalet i Trøndelag med 100 000, frå 155 000 til 255 000, det vil seie ca. 65 prosent. Veksten var stor allereie i første halvdel av 1800-åra, og han akselererte.

Noen steder ekspanderte

Befolkningsutviklingen var ikke den samme overalt. Det gamle Ålen prestegjeld kan være et eksempel på det. Både befolkning og bosetning stagnerte i det gamle bygdesentret.

En jammerlig frostnatt

Folk som har studert befolkningsutvikling, forteller om to kraftige demografiske kriser i Norge på slutten av 1600-tallet, da dødstallene langt oversteg fødselstallene. Det var i 1668–77, og særlig i 1690–99. Den siste var landsomfattende, og forekom også andre steder i Europa. Samtidige beretninger opplyser om uår, matmangel og hungersnød.

Befolkningsutvikling i bosettingssoner

Diagrammet viser hvordan folketallet i Trondheimsområdet utviklet seg fra 1890 til 1990.

Spedbarnsdødelighet

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge på 1700-tallet var lav, og dette var særlig fordi det var så mange barn som døde i løpet av det første leveåret. Selv om spedbarnsdødeligheten var mye høyere enn den er i dag, så var den lavere i Trøndelag enn ellers i landet, bortsett fra i Trondheim hvor den var svært høy.

Kilder(21)