Kunnskapsinstitusjoner

Hva er en kunnskapsinstitusjon? For mange er det først og fremst skole de tenker på. Kanskje spesielt høyere utdanning. Det er nettopp høyere utdanning vi skal ta for oss her; med blant annet utviklingen av høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag og NTNU, men også arkiv, bibliotek og museum. Vi definerer kunnskapsinstitusjoner som institusjoner som forsker, underviser, og formidler kunnskap. Et arkiv, for eksempel, er ikke bare en samling med dokumenter og bilder, her foregår forskning og formidling. Museene er ikke bare en formidler av gamle hus, gjenstander og utstillinger - i kulissene forskes det for at publikum skal få et riktig bilde av det møter. Vi har delt opp temaet i to med høgskoler og universitet i den ene bolken, og arkiv, bibliotek og museum (ofte forkortet ABM) i den andre.

Veiledning

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider: http://www.digitalarkivet.no

Kunnskapsinstitusjonene

Undertemaet om kunnskapsinstitusjoner handler ikke bare om utviklingen av disse institusjonene og hva de står for, men også om hva vi kan bruke de til.

Skole og relaterte tema

Skole og folkeopplysning er, som så mange andre temaer i historiefaget, ikke et begrenset område av faget. Det handler ikke bare om skoleutviklingen fra 1700-tallet til i dag, eller opplysningstida på 1800-tallet. Skole- og utdanningshistorien har nær sammenheng med en rekke andre temaer. Det betyr at du her kan finne stoff til oppgaver på andre tema, og kanskje andre fag også.

Skole og folkeopplysning

Power point om hvordan man kan bruke temaet og de forskjellige elementene innenfor Skole og folkeopplysning i undervisningen.

Oppgaver om utdanningsstatistikk

Å øve seg i bruke statistikk for å forstå samfunnets utvikling er viktig. Statistikker kan gi oss mye informasjon som vi ikke finner i de generelle historiske oversiktene. Statistisk sentralbyrå har egne nettsider for historisk statistikk i tillegg til de mer dagsaktuelle statistikkene. I oppgavesettet om utdanningsstatistikk har vi samlet tre statistikker som sier noe om utdanningsnivå i befolkningen og forskjeller mellom kjønn og fylker.

Oppgavesettene

De forskjellige oppgavene til artikler og kilder innenfor Skole og Folkeopplysning er lagt opp på forskjellig måte. Det er selvfølgelig opp til deg om du ønsker å bruke oppgavesettene slik de foreligger, om du ønsker å plukke ut noen av spørsmålene, eller om du vil lage noe eget til klassen.