Kunnskapsinstitusjoner

Hva er en kunnskapsinstitusjon? For mange er det først og fremst skole de tenker på. Kanskje spesielt høyere utdanning. Det er nettopp høyere utdanning vi skal ta for oss her; med blant annet utviklingen av høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag og NTNU, men også arkiv, bibliotek og museum. Vi definerer kunnskapsinstitusjoner som institusjoner som forsker, underviser, og formidler kunnskap. Et arkiv, for eksempel, er ikke bare en samling med dokumenter og bilder, her foregår forskning og formidling. Museene er ikke bare en formidler av gamle hus, gjenstander og utstillinger - i kulissene forskes det for at publikum skal få et riktig bilde av det møter. Vi har delt opp temaet i to med høgskoler og universitet i den ene bolken, og arkiv, bibliotek og museum (ofte forkortet ABM) i den andre.

Artikler (11) Vis nyeste Vis alle

Arkiv, bibliotek og museum

Arkiv, bibliotek og museum kan vi enkelt kalle ABM-sektoren, men de forskjellige institusjonene er ikke organisert sammen. ABM-sektoren sitter med mye kunnskap innenfor sine spesielle felt. Her foregår det forskning og formidling - både til fagmiljøet, og ikke minst til folk flest.

Høgare utdanning

Med moderniseringa som skaut fart, var det større trong enn tidligare til betre kunnskap. Både i høve til landbruk, industri og anlegg vart utdanningsbehovet meir påtrengande frå midten av hundreåret.

Bakgrunnen for NTH

Debatten om høgare teknisk utdanning i Noreg hadde starta alt tidlig på 1800-talet, og det var mange utgreiingar og dragkampar før saka endelig vart vedtatt. I Sverige og Danmark hadde ein fått tekniske læreanstaltar allereie på 1820-talet. Ein hadde trong til teoretiske og praktiske ferdigheiter for konstruksjonsarbeid, og ein trong naturvitskaplig kunnskap.

Vitenskapsmuseet

I 1760 ble det Norske Videnskabers Selskab etablert, og med det fikk vi grunnlaget for dagens Vitenskapsmuseum. I de norske museene samlet man naturhistoriske objekter, oldsaker, sjeldne middelaldergjenstander eller etnologiske gjenstander. Dette er særlig tydelig ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Etablering av Trøndelag folkemuseum

Dersom man skal legge ICOMs definisjon av et museum til grunn for å definere museum som fenomen, ble de fleste museene etablert på slutten av 1800-tallet. Museene som ble opprettet på 1900-tallet, startet egne innsamlinger slik som Friluftsmuseene. Et av dem er Trøndelag folkemuseum, der ble det samlet inn bygninger fra Trøndelag.

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble grunnlagt i 1996 etter en sammenslåing av 6 eksisterende utdanningsinstitusjoner. NTNU er Norges nest største universitet og har 53 institutter fordelt på 7 fakulteter.

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag har i dag ca. 5000 studenter og 400 ansatte og har studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Høgskolen ble opprettet i 1994 som en del av høgskolereformen, og er en sammenslutning av fire tidligere høgskoler: Høgskolen i Levanger, Innherred sykepleierhøgskole, Namdal sykepleierhøgskole og Nord-Trøndelag distriktshøgskole i Steinkjer.

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag ble etablert 1. august 1994 som en del av høgskolereformen og er en sammenslåing av åtte statlige høgskoler. HiST har i dag ca. 8000 studenter og 700 ansatte, fordelt på sju avdelinger.

Arbeid for å fremme vitenskap

I Norge fantes ikke noe universitet. Nordmenn som ville utdanne seg til et embete, måtte reise til universitetet i København. Det betydde likevel ikke at det ikke fantes folk med boklige og vitenskapelige interesser i Norge. I Trondheim utviklet det seg i annen halvdel av 1700-tallet et miljø som ble det første institusjonaliserte vitenskapelige senter i Norge.

Demokratisering – museum som formidler av kunnskap, verdier og idealer

Museene skulle på den ene siden samle inn gjenstander for å tjene forskning og undervisning. På den andre siden skulle museene i tråd med opplysningstidens idealer spre kunnskap og dannelse til folket.

Skole, kultur og vitenskap

Helt fra middelalderen av hadde Trondheim vært ett av de fremste lærdomssentrene i landet.

Kilder(31)