Skogbruk

Det er store skogressurser i Trøndelag som har betydd mye for landsdelens økonomi. Det meste av skogbruket har blitt drevet som en tilleggsnæring for bønder som har solgt og kjørt tømmer og ved til sagbruk og bergverk. Deler av skogområdene har også vært eid av godseiere som hadde kontroll på både dyrka mark, skogeiendommer, sagbruk og handel. Utover på 1800-tallet fikk vi en oppblomstring i industri knytta til skogbruk og treforedling.