Ungdomstrinnet

Før fantes det ikke noen egen ungdomsskole. De fleste gikk i allmueskolen, senere folkeskolen, som var for barn og unge mellom 7 og 14-15 år, og de aller fleste sluttet i skolen da de ble konfirmert. Andre gikk i private skoler som realskolen eller katedralskolen, som før også var for barn, og fortsatte der til de eventuelt begynte på en høyere utdanning. Vi har her likevel forsøkt å samle den utviklingen og de skoleslagene som var spesielt for elever i aldersgruppen som i dag går i ungdomsskolen.

Artikler (7) Vis nyeste Vis alle

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen var et nytt navn etter at grunnskolen ble innført på slutten av 1960-tallet. Fram til da hadde det vært flere typer ungdomsskoler, og det var mye debatt rundt hvordan man skulle ordne ungdomstrinnet i den 9-årige enhetsskolen.

Realskole

De fleste tenker på ungdomsskolen like før og etter 2. verdenskrig når de hører ordet realskole. Mange har gått på realskolen eller har foreldre som gjorde det. Men den første relaskolen i Norden var helt annerledes enn den folk husker i dag. Det var Trondhjems borgerlige realskole som ble startet i 1783.

Trondhjems borgerlige realskoles historie

Fra 30. januar 1783 var Trondhjems borgerlige Realskole i gang med undervisning både for jenter og gutter. Institusjonen var den første realskolen i Norden. Dette var innledningen på en lang skolehistorie som har ledet fram til det som i dag er den videregående skolen Gerhard Schøning skole.

Framhaldsskole

På slutten av 1800-tallet begynte det å komme såkalte fortsettelsesskoler, eller framhaldsskoler som det også ble kalt etterhvert. Disse skolene var ment som et tilbud til ungdom som ønsket videre skolegang, men som ikke hadde planer om å studere.

Middelskole

Fra 1869 fikk vi middelskoler her i landet. Det var skole- og folkeopplysningsmannen Hartvig Nissen som tok initiativet til middelskolene, og som navnet tilsier var dette en skole mellom allmue-/folkeskolen og gymnaset.

Trondhjems borgerlige Realskole

Etter at skoleforordningen kom i 1739, med den påfølgende plakaten av 1741, var det i byene et tilbud både til allmuen i form av det som ble kalt fattigskoler, og til overklassen gjennom Latinskolen. Det var likevel en gruppe som falt mellom to stoler - nemlig borgerskapets barn.

Skolens utvikling fra 1945

På 1930-tallet var det kommet en hel rekke nye lover i skolen, og da krigen var slutt i 1945 var det bred politisk enighet om at nå måtte skolevesenet samordnes. Etter lange debatter og mange utprøvinger fikk vi i 1969 grunnskoleloven som gjorde at vi fikk en 9-årig grunnskole for alle. På 90-tallet ble grunnskolen utvidet til 10 år.

Kilder(17)