Videregående skoler

Tidligere var det få som hadde mulighet til å fortsette på skolen etter folkeskolen, mens i dag går aller fleste videre etter 10. klasse og begynner på videregående skole. Alle har rett til en plass på videregående, og i dag er det stort fagtilbud som gjør at man kan velge om man vil ha en yrkesutdanning eller studiekompetanse.

Artikler (9) Vis nyeste Vis alle

Katedralskolen

I dag er Trondheim katedralskole en videregående skole, men tidligere var Latinskolen, som den da het, en skole for yngre gutter. Skolen var for barn av overklassen og et alternativ til fattigskolen, og var først og fremst en en presteforberedende skole. Jenter hadde ikke adgang til katedralskolen.

Hvor gammel er Trondheim katedralskole?

Trondheim katedralskole, eller Scola Catedralis Nidrosiensis som er det opprinnelige navnet på skolen, er Norges eldste skole - det er historikerne enige om. Men når skolen egentlig ble stiftet, hersker det mer usikkerhet rundt. I løpet av 1900-tallet feiret skolen en hel rekke jubileer. Og ingen av dem var basert på det samme opprinnelsesåret.

Latinlinje versus reallinje - den høyere skole på 1800-tallet

Siden slutten av 1700-tallet hadde kritikken mot latinskolene økt. Spesielt gjaldt dette at skolene ikke ville ta opp i seg realfagene og moderne språk – som ville være mer til nytte enn hva latin var. Fra midten av 1800-tallet ble det klart at noe måtte gjøres med de høyere skolene for å tilpasse dem til utviklingen i allmue- og folkeskolen.

Skole som samfunnsinstrument

De nye skolereformene på slutten av 1800-tallet markerte en ny tid i skolepolitkken. Skolen ble nå i økende grad brukt som et samfunnsinstrument. Det ble vanlig å bruke skolen bevisst som et ledd i nasjonsbyggingen.

Landsgymnas

Landsgymnasene ble startet opp i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Landsgymnasene var bygget opp for at også ungdom fra landet skulle få mulighet til å ta høyere utdanning. Det første landsgymnaset kom i Voss i 1916. I Trøndelag var det to landsgymnas - et i Orkdal og et i Steinkjer. Orkdal landsgymnas ble startet i 1923. Steinkjer landsgymnas ble startet høsten 1932.

Skolehistorie i Steinkjer

Steinkjer er en kommune med lange skoletradisjoner. Helt siden midten av 1800-tallet har Steinkjer vært langt framme når det gjelder skoleutvikling og har vært et sentralt skolesenter i Trøndelag. Kommunen har lenge hatt et vidt spekter av skoler. Vi skal her fokusere på videregående skoler, men vi skal også innom barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Den videregående skolen

Den høyere skolen i Norge var i 1945 sterkt fragmentert. Man hadde de allmenndannende skolene som ledet mot videre studier, og man hadde flere forskjellige skoler og institusjoner for yrkesutdanning. Utover i etterkrigstiden kom dette til å endre seg betraktelig.

Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

I 1994 kom en ny reform for den videregående opplæringen i Norge. En reform som for første gang spesifikt uttrykte at alle har rett til 3 års videregående utdanning. Høsten 2007 blir den nye reformen, Kunnskapsløftet, iverksatt i skolen.

Kvinnene slepp til i skulen

Allmueskulen var ein skule for begge kjønn, latinskulen var berre for gutar. Borgarskulane tok inn både jenter og gutar, rett nok med ulike fagtilbod, men jenter frå borgarskapet hadde allereie frå slutten av 1700-talet hatt tilgang til meir utdanning enn berre allmueskulen.

Kilder(29)