Yrkesutdanning

Den typen yrkesutdanninger vi har samlet her har historisk sett vært et tilbud på noenlunde samme nivå. I dag er noen av disse utdanningene et linjetilbud i videregående skole, mens andre er på høgskolenivå. Yrkesutdanning var noe som kom sterkt på slutten av 1800-tallet og det fantes etterhvert mange små og store skoler for forskjellige yrkesutdanninger. Det var vanligere for ungdommer flest å ta en yrkesutdanning enn en mer borgerlig utdanning som realskolen eller latinskolen.

Artikler (11) Vis nyeste Vis alle

Høgare utdanning

Med moderniseringa som skaut fart, var det større trong enn tidligare til betre kunnskap. Både i høve til landbruk, industri og anlegg vart utdanningsbehovet meir påtrengande frå midten av hundreåret.

Klæbu seminar

Klæbu seminar ble opprettet i 1839. Med seminaret fikk lærere i Trøndelagsområdet bedre utdanning, og i tillegg ble også statusen til lærere i bygdesamfunnet hevet.

Lærarinner

Frå 1860 vert omgrepet lærarinne for første gong brukt i ein lovtekst, i den såkalla landsskulelova. Da fekk kvinnene tilgang som lærarinner i landsskulen, og det vart mulig for ei jente frå bygda å verte lærarinne og ikkje berre for dei frå dei øvre sosiale laga i byen.

Jordmødre

For å bli jordmor måtte man kunne lese og skrive, man måtte ikke være kranglete, drikke alkohol, drive med kvakksalveri eller baktale noen. Man skulle også være sunn, munter og velskapt, og ha små hender og lange fingre.

Landbruksutdanning

I landbruket auka behovet for opplæring i takt med utviklinga i næringa og den auka internasjonale orienteringa. Landhusholdningsselskapa oppretta i 1830 i Nord- og Sør-Trøndelag hadde som ei av hovudoppgåvene sine å drive opplysningsverksemd blandt gardbrukarane i regionen og sørgje for å formidle ny kunnskap nedfelt i faglitteratur. Vidare skulle dei gi praktisk rettleiing i jordbruksspørsmål.

Mære landbruksskole

Selv om Nord-Trøndelag fikk sin første landbruksskole på By gård ved Steinkjer i 1850, var skolens liv kortvarig og fylket var uten denne typen skole i mange år, til landbruksskolen på Mære ble opprettet i 1895. Det var da en kombinert landbruks- og husmorskole. I dag er Mære landbruksskole en videregående skole med et variert undervisningstilbud.

Sykepleieryrket - en kvinnelig frigjøring

Fram til midten av 1800-tallet ble sykepleien utført av ufaglærte kvinner og menn. Men leger ved syke- og pleieinstitusjonene ønsket medarbeidere med en helsefaglig utdanning. I 1868 åpnet den første sykepleierskolen i Norge, Diakonisseanstalten i Kristiania.

Teknisk utdanning

Behova meldte seg også for opplæring av dei som skullle byggje ut og drive samferdsla, den framveksande industrien og handelen. I Trondheim kom det til tekniske skular, maskinistskule og sjømannsskule, handelsskular og handarbeidsskule.

Den videregående skolen

Den høyere skolen i Norge var i 1945 sterkt fragmentert. Man hadde de allmenndannende skolene som ledet mot videre studier, og man hadde flere forskjellige skoler og institusjoner for yrkesutdanning. Utover i etterkrigstiden kom dette til å endre seg betraktelig.

Anders Kirkhusmos skoleminner

Anders Kirkhusmo var en sentral skolemann i norsk historie, Han kom fra Ålen og utdannet seg til lærer. Senere ble han også politiker og var med å grunnlegge Norges Unge Venstre. Han var Unge Venstres første leder - fra 1909 til 1912. Kirkhusmo må ikke forveksles med sønnesønnen med samme navn, som er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

Frå Klæbu til Levanger

Heilt fram til 1892 føregjekk lærarutdanninga i Trøndelag på Klæbu seminar. Da seminaret vart etablert i si tid, var det meint å vere mellombels i Klæbu, men det var etter nokre år fort meir permanent med bygningar og lærarpersonale.

Kilder(35)