Fødsel og barnedødelighet

Fødsel ble tidligere forbundet med fare, og man var prisgitt naturens gang og hjelp av andre kvinner som kun hadde egne erfaringer å stole på. Mange kvinner døde i barselseng. Først på 1600- og 1700-tallet ble det lagt større vekt på at fødselshjelpen skulle være faglig forsvarlig. I 1714 kom Jordmorreglementet som sa at bare jordmødre som hadde vitnemål fra jordmorkommisjonen i København, kunne brukes som jordmødre i Danmark. I 1764 ble det satt som krav at legene skulle gi de som skulle arbeide som fødselshjelpere i Norge, et bevis på at de var skikket til dette. Disse punktene var ikke enkle å få gjennomslag for, og utover 1700- og 1800-tallet foregikk det langvarige dragkamper mellom utdannede jordmødre og selvlærte hjelpekoner om hvem som skulle være fødselshjelpere. Fødslene foregikk fram til 1900-tallet alltid i hjemmet. Etter hvert kom det fødehjem og fødeavdelinger på sykehusene.