Fødsel og barnedødelighet

Fødsel ble tidligere forbundet med fare, og man var prisgitt naturens gang og hjelp av andre kvinner som kun hadde egne erfaringer å stole på. Mange kvinner døde i barselseng. Først på 1600- og 1700-tallet ble det lagt større vekt på at fødselshjelpen skulle være faglig forsvarlig. I 1714 kom Jordmorreglementet som sa at bare jordmødre som hadde vitnemål fra jordmorkommisjonen i København, kunne brukes som jordmødre i Danmark. I 1764 ble det satt som krav at legene skulle gi de som skulle arbeide som fødselshjelpere i Norge, et bevis på at de var skikket til dette. Disse punktene var ikke enkle å få gjennomslag for, og utover 1700- og 1800-tallet foregikk det langvarige dragkamper mellom utdannede jordmødre og selvlærte hjelpekoner om hvem som skulle være fødselshjelpere. Fødslene foregikk fram til 1900-tallet alltid i hjemmet. Etter hvert kom det fødehjem og fødeavdelinger på sykehusene.

Artikler (14) Vis nyeste Vis alle

Spedbarnsdødelighet

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge på 1700-tallet var lav, og dette var særlig fordi det var så mange barn som døde i løpet av det første leveåret. Selv om spedbarnsdødeligheten var mye høyere enn den er i dag, så var den lavere i Trøndelag enn ellers i landet, bortsett fra i Trondheim hvor den var svært høy.

Utviklinga av et norsk jordmorvesen

I Danmark hadde man allerede i 1714 fått en regel om at jordmødre skulle ha utdannelse fra jordmorkommisjonen ved det medisinske fakultet i København, og dette ble etter hvert også regelen i Norge.

Fødsel - fra hjem til institusjon

Før 1900 foregikk fødslene i hjemmet. Etter dette ble det mer og mer vanlig å føde i institusjoner og på fødehjem, og etter 2.verdenskrig foregikk de aller fleste fødslene der.

Barnedødeligheten faller fra slutten av 1700-tallet

Til tross for at det var flere år med overdødelighet også de siste tiårene av 1700-tallet var det i disse tiårene at befolkningsveksten i Norge - i likhet med i mange andre steder i Europa - skjøt fart. Den viktigste årsaken til befolkningsveksten var ikke flere fødsler, men nedgangen i dødeligheten.

De Castbergske barnelovene

De Castbergske barnelover kom i 1915 og har navn etter stortingsrepresentant Johan Castberg. Castberg var også svoger til Katti Anker Møller som nok også hadde sitt å si i forhold til disse lovene. Lovene var nesten som en liten revolusjon da de kom - blant annet i det at de ga barn født utenfor ekteskap en bedre sosial status.

Distriktsjordmorvesenet innføres

I 1810 ble distrikstjordmorvesenet innført i Norge, med krav om at det skulle opprettes jordmordistrikter i hele landet. Det gikk lang tid før det ble gjennomført. Men noen steder var man tidligere ute. I Inderøy fogderi var futen Gunnerus allerede på 1770-tallet bekymret over at barselkvinnene var nødt til å "overlade sitt liv til en eller andren ukyndig bondekone".

E.C. Dahls fødestiftelse 1908-1984

E.C. Dahls fødestiftelse ble etablert i 1908, etter en bestemmelse i kjøpmann Erich Christian Dahls testamente. Fødeklinikken ble bygget på Kalvskinnet og var beregnet på 30 pasienter, fordelt på 13 rom.

Endret dåpspraksis skånet spedbarn

Kirka påbød at barn skulle døpes så raskt som mulig etter føselen. Kristian 5.s norske lov i 1687 satte en frist på åtte dager fra fødselen til dåpen skulle skje i kirka.

Fabrikktilsynsloven av 1892

Loven av 1892 inneholdt flere ordninger som gjaldt gravide, fødende og kvinner i barsel. Her ble den første retten til barselpause etablert.

Risikofylt fødsel

Det er vanskelig å si noe om hvordan det føltes for kvinnene å stadig føde barn som ikke vokste opp. Men noen av de kroppslige følgene det fikk, går det an å si noe om. Fødsler var forbundet med fare for kvinnene selv. Det var mange som døde i barselseng dersom det oppstod komplikasjoner under eller etter fødselen.

Spedbarnsdødeligheten reduseres

I perioden 1936 til 40 var spedbarnsdødeligheten i Sør-Trøndelag slik at 36 av 1000 levendefødte barn døde før de var 1 år. I Nord-Trøndelag var tallet 42,8.

Sykeforsikringen 1914 - mødreforsikring

I 1914 ble loven om sykeforsikring revidert, og det ble da innført full mødreforsikring. I det ligger at kvinnelige medlemmer av sykeforsikringen fikk rett til barselpenger og fri jordmorhjelp.

Sykehusfødsel i 1910

Josefine Ellefsen var gravid i 33. uke da hun skrev et brev til E.C. Dahls fødestiftelse. Hun regnet med å skulle føde sitt barn en av de første dagene i oktober 1910.

Valentine Smith - jordmor

Valentine Smith var utdannet jordmor og hadde et eget fødehjem i huset sitt i Trondheim. Etter at E.C.Dahls Stiftelse sto ferdig, arbeidet hun der som leder og som jordmor. I sitt eget hjem i Munkegata 11 innredet jordmor Valentine Smith i 1898 et fødehjem med fire sengeplasser. Jobben hennes bestod både i å ta imot babyene og å gi mora barselhjelp i et par uker etter fødselen.

Kilder(25)