Fødsel og barnedødelighet

Fødsel ble tidligere forbundet med fare, og man var prisgitt naturens gang og hjelp av andre kvinner som kun hadde egne erfaringer å stole på. Mange kvinner døde i barselseng. Først på 1600- og 1700-tallet ble det lagt større vekt på at fødselshjelpen skulle være faglig forsvarlig. I 1714 kom Jordmorreglementet som sa at bare jordmødre som hadde vitnemål fra jordmorkommisjonen i København, kunne brukes som jordmødre i Danmark. I 1764 ble det satt som krav at legene skulle gi de som skulle arbeide som fødselshjelpere i Norge, et bevis på at de var skikket til dette. Disse punktene var ikke enkle å få gjennomslag for, og utover 1700- og 1800-tallet foregikk det langvarige dragkamper mellom utdannede jordmødre og selvlærte hjelpekoner om hvem som skulle være fødselshjelpere. Fødslene foregikk fram til 1900-tallet alltid i hjemmet. Etter hvert kom det fødehjem og fødeavdelinger på sykehusene.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Utviklinga av et norsk jordmorvesen

I Danmark hadde man allerede i 1714 fått en regel om at jordmødre skulle ha utdannelse fra jordmorkommisjonen ved det medisinske fakultet i København, og dette ble etter hvert også regelen i Norge.

Sykeforsikringen 1914 - mødreforsikring

I 1914 ble loven om sykeforsikring revidert, og det ble da innført full mødreforsikring. I det ligger at kvinnelige medlemmer av sykeforsikringen fikk rett til barselpenger og fri jordmorhjelp.

E.C. Dahls fødestiftelse 1908-1984

E.C. Dahls fødestiftelse ble etablert i 1908, etter en bestemmelse i kjøpmann Erich Christian Dahls testamente. Fødeklinikken ble bygget på Kalvskinnet og var beregnet på 30 pasienter, fordelt på 13 rom.

Sykehusfødsel i 1910

Josefine Ellefsen var gravid i 33. uke da hun skrev et brev til E.C. Dahls fødestiftelse. Hun regnet med å skulle føde sitt barn en av de første dagene i oktober 1910.

Spedbarnsdødelighet

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge på 1700-tallet var lav, og dette var særlig fordi det var så mange barn som døde i løpet av det første leveåret. Selv om spedbarnsdødeligheten var mye høyere enn den er i dag, så var den lavere i Trøndelag enn ellers i landet, bortsett fra i Trondheim hvor den var svært høy.

Fødsel - fra hjem til institusjon

Før 1900 foregikk fødslene i hjemmet. Etter dette ble det mer og mer vanlig å føde i institusjoner og på fødehjem, og etter 2.verdenskrig foregikk de aller fleste fødslene der.

Kilder(25)