Kilder og kildekritikk

Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større. Det er derfor viktig å stille spørsmål til kilden. Hvem står bak kilden? Hva er budskapet? Kan vi stole på kilden?

Veiledning

Mine favorittbilder

Her har jeg samlet noen av mine favorittbilder på Kildenett, og laget en digital veiledning på samme måte som vi lager digitale historiefortellinger i Windows MovieMaker. Jeg håper denne digitale fortellingen kan være til inspirasjon. Kanskje får du noen idéer om hvordan du kan bruke bildene på Kildenett.

Internett som kilde

For å lykkes med pedagogisk bruk av IKT må bruk av digitale verktøy og media bli en integrert del av undervisningen. Bruken må på linje med annen undervisning planlegges, og det må gis konkrete arbeidsoppgaver som skal løses. Valg av verktøy må være en del av oppgaven, for IKT er både en læringsressurs og et arbeidsverktøy.

Å regne i samfunnsfag og historie

Kunnskapsløftet stiller krav om at regning skal inn i samtlige fag i skolen. For samfunnsfag og historie innebærer dette blant annet å kunne behandle og sammenligne tallmateriale, og å bruke, tolke og lage tabeller og grafiske og kvantitative historiske framstillinger. Og det er en kjensgjerning at man både som lærer og elev møter grafer, prosenter og statistikker både i media og lærebøker.

Digital kompetanse

Digital kompetanse er en basisferdighet i Kunnskapsløftet.

Veiledning til bilder/ foto

Fotografi og bilde blir ofte forstått som et vindu eller ”kikkhull til fortiden” som man kan se ”gjennom” for å betrakte det som er fotografert. I samfunnsfag og historie blir bildene på en måte å se tilbake i historien på, man får et innblikk i hvordan det så ut i ”gamle dager” og kan dermed få en følelse av nærhet til en fortidig virkelighet og fortidige mennesker.