Kilder og kildekritikk

Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større. Det er derfor viktig å stille spørsmål til kilden. Hvem står bak kilden? Hva er budskapet? Kan vi stole på kilden?

Artikler (36) Vis nyeste Vis alle

Fotografiet som historisk kilde

Fotografiet ble erklært oppfunnet i 1839 da Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) solgte patentet på en fotografisk teknikk han hadde utviklet i samarbeid med Nicéphore Niépce (1765-1833) til den franske stat.

Informasjons- og digital kompetanse

Det er mye bra informasjon på Internett, og det finnes mange gode tjenester man kan ta i bruk når man søker etter informasjon. Utfordringen er å finne de riktige nettressursene for å løse oppgaven eller finne det man søker.

Kilder

Kildene er det man bygger på når vi skal fortelle noe. Historikerens kilder vil normalt være alle spor eller rester etter menneskelig virksomhet som kan være med å få fram kunnskap om fortiden.

Arkivsenteret i Trondheim

Arkivsenteret i Trondheim er lokalisert i Kulturbunker Dora på Nyhavna. Her oppbevares statlige, kommunale og private arkiv. Men hva gjør egentlig arkivene? Og hvordan får du sett kildene? Og hva kan vi ikke se?

Aviser som kilde

Avisa speiler på en spesiell måte selve tida og samfunnet den til enhver tid oppsto i.

Bildeanalyse

Bilder er ikke uskyldige. Det betyr at bilder kan tolkes på mange forskjellige måter alt etter hvilket utgangspunkt man som betrakter har i møtet med dem. Og jo mer kunnskap man skaffer seg om bildet og seersituasjonen jo bedre blir man i stand til å tolke og forstå bildet.

Bildeanalyse - et eksempel

Analysen av plakaten ”Nei” laget for Det Norske Arbeiderparti vil være todelt. Først vil det bli foretatt en generell analyse av bildet, med beskrivelse, analyse og tolkning. Deretter vil det bli sett på genren som bildet representerer og gjort rede for genrens betydning for bildets funksjon som visuelt uttrykk. I Alf Ellingsens propagandaplakat ”Nei” laget i anledning 1. mai 1936, arbeidernes dag, er det gjort bruk av fotomontasje.

Bilders retorikk

Historikere har i den senere tid for alvor fått øynene opp for bilders verdi som kilde til kunnskap om fortiden. Bilder utgjør en meddelende form for kilde som kan gi tilgang til store mengder tilsiktet og utilsiktet informasjon.

Digitale samlinger - tilgjengeliggjøring

De siste årene har stadig flere offentlige institusjoner digitalisert og tilgjengeliggjort deler av det materialet de har. Det kan være dokumenter, lydfiler, foto, film, statistikk, gjenstander osv. I disse samlingene finnes det objekter som elever kan bruke som utgangspunkt for læring. Kildenett.no er et læringsverktøy som samler en del av disse ressursene og setter objektene inn i en faglig sammenheng. Men noen ganger er det spennende å selv få velge ut materiale fra en samling.

Folketellinger

Folketellinger er viktige kilder for bl.a. historikere og slektsgranskere. De er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidspunkt.

Forsøk, simuleringer og praktisk arbeid

En type nettresursser er slike som åpner for at du kan gjøre ulike forsøk, simuleringer eller praktiske arbeidsoppgaver på nettet. Det kan være kalkulatorer, illustrasjoner som viser hvordan noe fungerer eller datasystemer som gjør at du kan fylle inn ulik informasjon og dermed se hvordan ulike faktorer henger sammen.

Fotnoter

Fotnoter brukes når noe i teksten skal utdypes eller du skal henvise til en kilde.

Fotografi og opplevelse

De fleste av oss fotograferer fra tid til annen. Hvorfor tar vi fotografier? Jo det kan være ting vi ønsker å minnes, øyeblikk vi ønsker å kunne hente fram og se tilbake på. Fotografier fungerer altså som personlige dokumenter for situasjoner og personer vi ønsker å bli minnet på, eller vil ha hjelp til å huske hvordan så ut.

Fotografiet som kilde til fortiden

Et fotografi er et bilde, men ikke et hvilket som helst bilde. Det er ikke tegnet eller malt av en kunstner, men skapt av lys som har passert gjennom en linse og satt spor på en sølvfilm eller blitt lagret som digitale verdier i et kamera. Så fotografiet er et bilde som skiller seg ut fra andre bilder ved at det ikke er skapt av menneskehånd.

Gjenstander som kilde

Gjenstandene er tingene vi omgir oss med, som er laget av mennesker. Det kan være biler, mobiltelefoner, tepper, steinøkser, fiskekroker osv. Som kilder er gjenstandene viktige, de forteller oss om tidligere generasjoners arbeidsliv, sosiale liv, økonomi, teknologiske utvikling osv.

Hvordan skrive referanser?

I forbindelse med prosjektoppgaver eller lignende vil du ha behov for å referere til noe andre har skrevet eller sagt. Dette kan være både fra muntlige og skriftlige kilder, slik som bøker, artikler, intervjuer, idéer, statistikk osv.

Informasjonsressurser

Informasjonsressurser er nettsider som gir oversikt over ulike tema eller fagområder. Det kan både være nettsteder som tar for seg mer overordnede tema og ressurser knyttet til et meget avgrenset tema eller fagområde.

Innsamlere av talldata og produsenter av statistikk

Det er et stort marked for bedrifter og institusjoner som samler og bearbeider talldata i Norge i dag. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet, mens andre aktører dekker mindre områder (nisjer) eller fagområder.

Kirkebøker

Kirkebøkene følger enkeltpersoner fra dåp til begravelse, og vi kan følge linjer fra generasjon til generasjon. Kjenner du en persons alder ved dødsfall eller giftemål, vet du også hvor du skal lete etter dåps- og fødselsopplysninger.

Kulturminner som kilde

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet, i våre omgivelser. De omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser til, tro eller tradisjon. Vi kan derfor si at alt fra forhistoriske boplasser og gravhauger til minnesmerker og bygninger fra nyere tid kan omfatte kulturminner.

Kvalitativ metode

Når man vil finne ut om noe fantes, hva det var og hva det betydde bruker man kvalitativ metode eller teknikk. Det historikeren gjør, er å forsøke å tolke mening, derfor går de dypt inn i et tema eller emne, altså en dybdestudie.

Kvantitativ metode

Når man arbeider med historiefagets konstruktive sider, er det å analysere og finne sammenhenger viktig. Derfor benytter man metoder for å sammenstille informasjon og definere trekk ved utviklingen. Noen ganger gjøres dette ved hjelp av tall og statistikk. Målet er da å finne grunnlinjer og synliggjøre sammenhenger eller synteser.

Leksikon på nett

Etter hvert finnes det mange gode og ikke mist tilgjengelige leksikon på Internett. Noen er nettutgaver av tidligere bokverk: det betyr at det er et forlag og noen forfattere som står bak innholdet i leksikonet. I dag blir det stadig mer vanlig at man ønsker at alle skal få bidra med sin kunnskap til fellesskapets beste. Et godt kjent eksempel på dette er Wikipedia, der alle kan bidra med sin kunnskap i databasen.

Minner og tradisjon

Mens begrepet minne dekker fortellinger om det man selv har opplevd, handler tradisjon om fortellinger som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon.

Muntlige kilder - kritisk kildebruk

En muntlig kilde blir til ved en samtale mellom to eller flere personer. De skriftlige kildene bygger ofte på muntlige overleveringer.

Opphavsretten

Opphavsrett er en rett som tilhører en person som skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk. Opphavsretten reguleres gjennom et lovverk som kan variere fra land til land. I Norge må vi følge det norske lovverket slik den uttrykkes i Åndsverksloven.

Ordlister og oppslagsverk

Det finnes mange gode ordlister og oppslagsverk på Internett. Det dreier seg både om generelle leksikon, men også om spesielle oppslagsverk knyttet til et avgrenset tema. Det finnes også oppslagsverk eller søkesider knyttet til andre typer materiale, som bilder, gjenstander, fil- og lydarkiver eller dokumenter. Disse er det veldig spennende å ta i bruk i samfunnsfag og historie.

Paleografi - skrift som kilde

Paleografi er en teknikk historikeren bruker til å tolke gammel bokstavskrift. Den handler om hvordan fortidas skriftarter har utviklet seg og kan forstås.

Skjønnlitteratur som historisk materiale

Skjønnlitteratur kan brukes for å vekke interessen for historie.

Spill, drill og enkle øvinger

Det er mange som spiller på Internett og PC etter skoletid. Men bruk av nettressurser som åpner for spill kan også være en måte å lære om et tema eller til å få trening i et språk. Det er også mulig å løse oppgaver gjennom ulike nettressurser.

Statistisk sentralbyrå - statistiske oversikter

Allerede på 1700-tallet fantes det offisiell statistikkproduksjon, den gang av dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Etter at Norge inngikk union med Sverige i 1814, ble statistikken lagt til Finansdepartementet og i 1846 til Departementet for det Indre. I 1876 ble tabellkontoret skilt ut som en egen institusjon, Det Statistiske Centralbureau.

Tester og oppgaver

Mange nettressurser åpner for at du kan måle dine ferdigheter ved hjelp av elektroniske tester eller oppgaver.

Trøndelags kulturminner - historiens spor i landskapet

Kulturminner er fortellende spor etter menneskene i fortiden. De oppleves i den tilstanden de er i nå av menneskene i dag. De er viktige elementer i opplevelsen og formidlingen av landskap og historie.

Veiledningsmateriell og undervisningsopplegg

Mange veiledninger og undervisningsopplegg er publisert på Internett med sikte på at andre skal kunne ta dem i bruk i sin undervisning.

Verktøy

Det blir stadig flere digitale verktøy tilgjengelig på Internett, mange av disse ligger fritt tilgjengelig for alle og kan brukes gratis. Det er ikke dumt! Noen verktøy er rettet mot å løse praktiske utfordringer som valutakalkulatoren som regner ut valutakursene, det kan være statistikkprogrammer, eller verktøy som gjør at man kan lage nettutstillinger eller egne nettsider.

Å beskrive opphavssituasjonen

I mange sammenhenger er det viktig å vite mest mulig om når et bilde er tatt, eller om opphavssituasjonen. For å finne ut mer om bildet kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål om bildet og rammen rundt det.

Kilder(45)