Tall og statistikk som kilde

Tall og statistikk kan brukes på flere måter i samfunnsfag og historie. For det første kan tall brukes til opptelling. Altså at man teller og registrere antall i hver kategori (eksempelvis hvor mange hester som fantes på hver gård i 1890). Man kan telle og rangere eller ordne enheter (altså hvor mange gårder som hadde flere enn tre hester). Tellinger kan da bekrefte eller avdekke mønster (feks de fleste gårdene hadde kun en hest)

Veiledning

Å regne i samfunnsfag og historie

Kunnskapsløftet stiller krav om at regning skal inn i samtlige fag i skolen. For samfunnsfag og historie innebærer dette blant annet å kunne behandle og sammenligne tallmateriale, og å bruke, tolke og lage tabeller og grafiske og kvantitative historiske framstillinger. Og det er en kjensgjerning at man både som lærer og elev møter grafer, prosenter og statistikker både i media og lærebøker.