Arbeiderklassen og levekår

I denne delen sees det nærmere på levekårene til arbeiderklassen rundt århundreskiftet. Begrepet «arbeiderklasse» blir brukt nokså vidt, men det kan gjerne knyttes opp mot endringene fra stand- til klassesamfunn og arbeiderklassens framvekst etter 1850.

Vi skal se nærmere på en arbeiderbolig i den første kilden. «Døvmonsgården» lå i Kalvskinnsgate 1a. Her bodde det folk fra arbeiderklassen helt fram tdl 1940. De fleste arbeidet på garveriet «Klem, Hansen, & Co». På det meste bodde det fem familier i gården. Idag ligger Døvmonsgården lagret på Trøndelag folkemuseum, men blir muligens satt opp og innredet som arbeiderbolig i 1996.

Prislisten i den andre kilden skal bidra til å få fram de reelle utgifter. For å ha noe å sammenligne prisene med er det tatt med hyren til en sjømann.

Den tredje kilden er et utdrag fra Peter Egges bok «Minner».


Boka Bakklandet lever av Ida Bull og Inga E. Næss gir et godt bilde av levekårene for Bakklandsbeboerne. Den inneholder også flere kilder som kan brukes i undervisningen.

Skal man se nærmere på arbeiderboligproblemet anbefales følgende litterartur: Olaus Schmidt: «Interresentskabet Arbeiderboligen paa Kalvskindet 75 aar», Trondheim 1931. Knut Einar Larsen: «Arbeiderboligen på Kalvskinnet i Trondheim», i Byggekunst, nr. 2,1979. s. 94-95, Knut Einar Larsen: «Arbeiderboligproblemet i Trondheim 1850-1920». Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie nr. 2 1983 s. 11-29. Sverre Pedersen: Boligsaken i Trondhjem kommune til og med aar 1917. Trondheim 1917.

Det finnes en rekke gode ekskursjonsmuligheter i tilknytning til dette kapittelet, f. eks. Møllenberg, Bakklandet, Ilsvigøren, Lademoen, Sverresgate 8 (første arbeiderboligen i Trondheim). osv.

Kilder