Levekår i dag

Hører til Levekår i dag

Når vi skal jobbe med levekår, er det viktig å se at det forskjellige faktorer som gjør seg gjeldende i forhold til hvilke gruppers levekår vi studerer.

Faktorer for levekår
Vi har under dette temaet holdt oss til faktorer som FNs utviklingsprogram (UNDP) og som Levekårsundersøkelsen i Norge bruker for å måle levekår. Dette er blant annet inntekt, sysselsetting, utdanning, arbeidsmiljø, oppvekst, politisk innflytelse og helse. Mange av disse faktorene kan være vanskelige å sette seg inn i. I artikkelen "Levekår i dagens Norge" har vi valgt ut noen faktorer som vi belyser. Det kan være greit for elevene å sammenlikne statistikken med hvordan de selv opplever sine levekår innenfor de forskjellige faktorene. 

Barns levekår
I en artikkel publisert av Statistisk sentralbyrå i 2001, blir det understreket hvor viktig det er at vi bruker andre måter å måle levekår for barn enn for voksne. Viktig her er at barn er avhengig av voksne og er avhengige av å oppleve trygghet og nærhet i forhold til både foreldre og andre voksne. Barns trygghetsfølelse er derfor viktig informasjon for å si noe om barns levekår. Et annet viktig punkt er at barn er i en sosialiseringsprosess på et helt annet nivå enn det voksne er. Elisabeth Rønning skriver at det er barns nære omgivelser som må være i fokus når man skal beskrive barns levekår. Dette gjelder samvær med foreldre og søsken og andre nære voksne, boforhold og fysiske vilkår for et barns utfoldelse, samt barnehage, skole og andre sosiale arenaer. [1]

Innvandreres levekår
Det finnes en egen veiledning på levekårsundersøkelsen for innvandrere. Se under veiledning på Levekår i dag. Denne veiledningen er skrevet for elever, men er fin å bruke for lærere også. 

[1] Elisabeth Rønning (2001): "Barns levekår før og nå", i Samfunnspeilet, nr 4 2001. 

Handler om