Levekårsundersøkelsen blant innvandrere

Hører til Levekår i dag

Artikkelen Levekår for innvandrere er basert på resultatene fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra 2005/2006, publisert av Statistisk sentralbyrå i 2008. Her skal vi forklare litt hva som er bakgrunnen for å ha en slik undersøkelse, og om hvem som blir spurt.

Definisjon
Først passer det å definere nærmere hvem vi snakker om når vi bruker begrepene innvandrere eller innvandrerbefolkningen. Innvandrere defineres som personer med to utenlandsfødte foreldre. Dette gjelder førstegenerasjonsinnvandrere, altså de som selv har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre født i utlandet, også kalt etterkommere.

Levekårsundersøkelsene
SSB gjennomfører med jevne mellomrom kvalitative levekårsundersøkelser blant et representativt utvalg av befolkningen. At det er en kvalitativ undersøkelse betyr at man intervjuer personer og får svar som også kan reflektere holdninger og følelser. Dette i motsetning til en kvantitativ undersøkelse som for SSBs sin del gjerne er statistikk som f.eks. sier noe om hvor mange som er arbeidsledige i Norge, hvor mange barn som blir født hvert år eller hvor mange lærere som arbeider i norske skoler. At det er et representativt utvalg betyr at man plukker ut et visst antall mennesker (her er det snakk om mange tusen) hvor de fleste yrker er representert, de fleste familietyper (enslige, par uten barn, par med barn, homofile, heterofile etc) og det skal være et utvalg av folk fra både land og by, kyst og innland, nord og sør.

Innvandrere
Innvandrere er også med i de store levekårsundersøkelsene, men fordi utvalget er så stort når vi ser hele befolkningen under ett, blir levekårene for innvandrere mindre synlige i disse undersøkelsene. Derfor er det nødvendig at man av og til har en levekårsundersøkelse blant innvandrere. Utvalget i denne undersøkelsen skal også være representativt når det gjelder landbakgrunn, familietyper og hvor de bor i landet. For å begrense det noe, og for å være sikker på at resultatene vil være så riktige som mulige, har SSB valgt å holde seg til 10 av de største innvandrergruppene, slik det var på midten av 2000-tallet. Her vil utvalget vise forskjeller blant annet i botid. Vietnamesere er av den gruppen som har bodd i Norge lengst, og det har kommet få av de det siste tiåret. Irakere derimot er av de med kortest botid, og få har vært her lengre enn i et par år. Dette utvalget betyr også at polakker, som har hatt den største økningen, spesielt i arbeidsinnvandring de siste par årene, ikke er med i dette utvalget. En ny  undersøkelse om 10 år vil sannsynligvis ha et utvalg med en noen annen landbakgrunn. 

Funn i undersøkelsen blant innvandrere
Når vi ser på funn, eller resultatene, fra undersøkelsen, må vi huske på at tallene i denne undersøkelsen kun er svar fra ca 3000 mennesker. Dette betyr at det kan være avvik (forskjell) fra disse tallene og tall fra andre offisielle statistikker. De statistikkene vi finner hos SSB vil nok gi et mer nøyaktig svar, men vi vil sannsynligvis se igjen de samme trekkene som i levekårsundersøkelsen.