fiskemarked

(Trykk på bildet for full størrelse)

Modernisering av primærnæringene

Moderniseringen av primærnæringene er her delt opp i to undertemaer: Hamskiftet og Skogbruk og fiske. Det er to temaer som er vidstrakte og som også har nær sammenheng med andre temaer som Industrialisering, Urbanisering og Befolkning.

På grunn av den nære tilknytningen til andre temaer vil det også ligge artikler under temaene om primærinæringene som også vil omhandle sekundærnæringer. Da først og fremst om foredling av jordbruks-, tre- og fiskeprodukter. Disse artiklene er også koplet opp til Industrialisering for å vise sammenhengen.

I arbeidet med hamskiftet og moderniseringen i skogbruk og fiske, er det viktig å få fram at endringene på disse feltene hadde mye å si og fortsatt har mye å si for landets utvikling. Det er mange faktorer som spiller inn på hverandre her. For det første er det viktig at elevene forstår samspillet mellom jordbruk, skogbruk og fiske. Det var svært vanlig at en bonde hadde flere bein å stå på. Skogbruksnæringen har tradisjonelt sett vært styrt av gårdene som eide skogen, og vært en binæring for bøndene. Det samme kan sies om fisket. Det var også slik at de som var fiskere gjerne måtte ha en støttenæring i form av litt jordbruk for å kunne klare seg året igjennom.

For det andre er det viktig å fokusere på samspillet mellom primærinæringene og sekundærnæringene, samt faktorene som gjør at mekanisering, industrialisering, urbanisering, befolkningsendringer m.m. påvirker hverandre.

Et tredje viktig punkt er den sentrale rollen utviklingen av primærnæringene har med utviklingen av samfunnet generelt. Her kommer blant annet befolkningsgrunnlag og migrering, skolegang og utdanning og arbeidsliv inn.

Muligheter
Det er mange muligheter når det gjelder å legge opp undervisningsopplegg i tilknytning til dette temaet. En mulighet er å ta utgangspunkt i egen kommune, evt egen bygd/bydel og se på hvordan utviklingen har vært det. Å få elevene til å ta utgangspunkt i egen familie er også ofte et godt grep. På den måten føler mange at temaet er mer relevant for dem. Vi har laget oppgaver til noen av artiklene og kildene, men det er også mulig å ta utgangspunkt i materialet på Kildenett for å lage egne undervisningsopplegg. Bildene er fine å starte med, og kan si mye om moderniseringen i Norge generelt, og ikke bare i Norge.

Et fint alternativ er å søke på folketellingene som ligger på Digitalarkivets nettsider (se veiledning for elever om folketellingene under Forskning). Her kan man følge en person fra folketelling til folketelling, og vi kan dermed også se yrke- og familieforhold, og om vedkokmmende har flyttet. Her kan vi også se hva slags produksjon gården drev og om hvilke endringer som har skjedd på gården. Det beste er faktisk å gå tilbake i tid, fordi fødested er oppgitt og man kan gå tilbake til riktig kommune i folketellingen forut for den du først sjekket. Ved å følge en person og supplere med artikler og andre kilder fra Kildenett, kan man lett lage en livshistorie.