Skole og relaterte tema

Skole og folkeopplysning er, som så mange andre temaer i historiefaget, ikke et begrenset område av faget. Det handler ikke bare om skoleutviklingen fra 1700-tallet til i dag, eller opplysningstida på 1800-tallet. Skole- og utdanningshistorien har nær sammenheng med en rekke andre temaer. Det betyr at du her kan finne stoff til oppgaver på andre tema, og kanskje andre fag også.

Sosialisering
Sosialisering er et viktig begrep i læreplanen. Sosialisering er en prosess der vi lærer normer og verdier. Vi lærer hvordan vi skal oppføre oss, hvilke regler som gjelder og hvilke verdier vi skal ha. Primærsosialisering foregår i hjemmet, mens sekundærsosialisering stort sett foregår utenfor hjemmet. Og det her skolehistorie kommer inn. I dag foregår en stadig større del av sosialiseringen, kanskje også primærsosialisering, innenfor utdanningsinstitusjonene. Men slik har det ikke vært bestandig. Når du skal jobbe med sosialisering i samfunnsfagstimene, kan Skole og Folkeopplysning brukes for å skaffe bakgrunnsinformasjon.

Kirken i Norge
Kirkens posisjon i Norge har også nær sammenheng med skolehistorien. Det var kirken som innførte skole i Norge for at barna skulle være forberedt til konfirmasjon, og lenge var det kirken som bestemte hvordan skolen skulle være. Etter at staten overtok har den kristne formålsparagrafen fortsatt vært sterkt til stede.

Fremveksten av nasjonalstaten
I løpet av skoletiden skal du helt sikkert innom årstall som 1814, 1884 og 1905, og utrrykk som nasjonalstaten og demokratisering flere ganger. Da Norge fikk egen grunnlov i 1814 ble det folkestyre i Norge. Med dette ble det viktig at de folkevalgte hadde en viss basiskunnskap slik at de kunne styre landet. Det samme kunne sies om velgerne som måtte få kunnskap slik at de ble i stand til å foreta overveide valg når de skulle stemme. Det ble derfor viktig å få en bedre skole slik at folk flest fikk bedre utdanning. Inn her kommer også idéene rundt folkeopplysning som ble stadig viktigere på 1800-tallet.

Industrialisering
industrialisering er også et sentralt tema i læreplanen både på ungdomsskolen og videregående. Industrialiseringen førte mye med seg også når det gjaldt skole og utdanning. På førskolealder kan du lese om barneasylene som var en direkte følge av industrialiseringen fordi både mor og far måtte ut i jobb. Barneasyl er forløperen til barnehage. I tillegg ble det med industrialiseringen nye yrker, og folk måtte utdannes til de nye yrkene. Tekniske skoler som Trondhjems tekniske læreanstalt, og etterhvert Norges Tekniske Høgskole, NTH, utdannet studenter til de nye yrkene.