Internett som kilde

For å lykkes med pedagogisk bruk av IKT må bruk av digitale verktøy og media bli en integrert del av undervisningen. Bruken må på linje med annen undervisning planlegges, og det må gis konkrete arbeidsoppgaver som skal løses. Valg av verktøy må være en del av oppgaven, for IKT er både en læringsressurs og et arbeidsverktøy.

Integrert del av undervisningen
Det er ikke tilstrekkelig å ta i bruk læringsstøtteverktøy /miljø/plattformer, det er administrative eller organisatoriske verktøy. Dersom man skal lykkes med pedagogisk bruk av IKT, må bruk av digitale verktøy og media bli en integrert del av undervisningen. Bruken må på linje med annen undervisning planlegges og det må gis konkrete arbeidsoppgaver som skal løses. IKT er både en læringsressurs og et arbeidsverktøy.

Mediekunnskap
Digital kompetanse er evnen til å ta i bruk de mulighetene som finnes i IT, samt å utnytte dem kritisk og innovativt i læring og arbeid. Det forutsetter at lærere og elever har kjennskap til hvilke ulike typer nettressurser som finnes, hva som er de ulike typenes fortrinn, og hvordan de kan brukes.

Det betyr at lærere og elever må læres opp til å forstå at når de skriver inn en nettadresse eller trykker på en link, kommer de ikke bare inn på en nettside. De må ha medieforståelse nok til selv å kunne analysere hvilken type nettressurs de er inne på, og hvordan den kan brukes.

I dette ligger også krav ferdigheter i å analysere de ulike sjangrene som finnes på Internett (artikler, blogger, chat, nyhetsbrev, epost, osv).

Mer om dette:

Læringsstrategi
Den andre dimensjonen i digital kompetanse er evnen til kildekritikk og vurdering av innhold.

Når man benytter nettressurser som læringsressurs må man forvente at både lærere og elever er bevisst at det krever en ny type læringsstrategi. Når man bruker Internett som læringsressurs forutsetter det at elevene både har en grunnleggende forståelse av kildekritikk (kritisk vurdering) og en digital dannelse (kunnskap om hvordan man oppfører seg på nettet, hvordan man beskytter seg i møtet med mediet, og at generelle lover og regler også gjelder på nettet).

Dette er basisferdigheter som går utover det å kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig, og må behandles som en basisferdighet som elevene må trenes i!

Denne basisferdigheten gjør at elevene kan tilnærme seg en læringsstrategi der det å innhente og bearbeide ulike typer innhold blir grunnlag for ny kunnskap. Det gir trening i informasjons- og digital kompetanse.  

Mer om dette:

Digitale verktøy
De fleste elevene bruker daglig en lang rekke digitale verktøy som de finner på Internett eller ved at de tar i bruk mindre brukte programmer som allerede finnes på PC-en. Disse verktøyene og ikke minst ferdighetene kan også brukes pedagogisk. Dersom elevene får en basisopplæring i bruk av noen programmer klarer de å overføre denne kunnskapen til nye oppgaver og programmer, det er en del av å ha en basisferdighet i bruk av digitale verktøy. Oppgaven som skal løses, bør utformes på en slik måte at en del av utfordringen eleven møter, er å velge riktig "verktøy".

Mer om dette:

Oppsummering
Mengden av nettressurser er i enorm vekst, og for den aktive søker dukker det stadig opp nye tjenester og funksjoner på nettet. For skolene kan det være lurt å følge med på nettsiden http://utdanning.no/laering/ der det fortløpende blir registrert læremidler på nett.

Utfordringen for skole er å ta i bruk IKT på en slik måte at de utnytter det pedagogiske potensialet dette verktøyet har. På den ene siden fordi det åpner for nye læringsressurser, læringsstrategier og ikke minst i forhold til å visualisere resultater og hendelser. På den andre siden i form av verktøy som kan tas i bruk i undervisningen, enten det dreiser seg om tekstbehandling, publisering, regning, informasjonsinnhenting osv.

Men det er viktig å være klar over at hovedutfordringen er hvordan ressursene skal tas i bruk pedagogisk og at bruken av dem trener brukernes digitale kompetanse, både kreativt og kritisk.